Zápis z výroční valné hromady KKK konané 2. 12. 2022

 

Přítomno: 16 členů z 29 členů, 5 hostů

 

Program:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a revizora účtu

3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2022

4. Zpráva výcvikářky za rok 2022

5. Zpráva o činnosti agility za rok 2022

6. Zpráva o Pochodu okolím Kaznějova

7. Zpráva o hospodaření kyn. klubu za rok 2022

8. Diskuze

9. Usnesení

10. Závěr


ad 1) Schůzi zahájil a řídil předseda kyn. klubu Lesch Rolf a seznámil členy s programem výroční valné hromady (VVH)

 

ad 2) Členy návrhové komise byli navrženi a zvoleni: předseda Bílá Valentýna (pro 16, proti 0, zdržel se 1), členové Dvorský Lukáš (pro 16, proti 0, zdržel se 0) a Lehečka Josef (pro 16, proti 0, zdržel se 0). Revizorem účtu byl navržen a zvolen Lehečka Josef (pro 16, proti 0, zdržel se 0).

 

ad 3) Zprávu o činnosti klubu přednesl Lesch Rolf

ad 3/1) počet členů kyn. klubu 29, kandidátů 9, na hostování 16

ad 3/2) předseda poděkoval výcvikářce Süssové Ivaně, Hajšmanové Evě, Kremlové Haně a Havránkovi Jiřímu za aktivní přístupy v KKK

ad 3/3) město Kaznějov věnovalo do majetku klubu malý traktůrek na sekání trávy

ad 3/4 uspořádali jsme Pochod okolím Kaznějova (18. 5.), Memoriál Jaroslava Vavříka (18. 6.), účastnili se ukázky výcviku na zemědělské výstavě na Hadačce (23. 6.) a na podzimní výstavě na Hradě Nečtiny (22. 10.)

ad 3/5) výcvik poslušnosti probíhal každou sobotu od 10 hodin, výcvik agility každou sobotu od 9 hodin

 

ad 4) Zprávu o výcviku přednesla Süssová Ivana

ad 4/1) od nového roku rozšířily naše řady spousty nových tváří z řad zkušených kynologů i začínajících majitelů psů

ad 4/2) ve výcviku došlo k několika změnám: sundali jsme náhubky, pozměnili metodiku výcviku, opravili překážky, rozšířili výcvik o nepravidelné středy, proběhlo několik tréninků obran

 

ad 5) Zprávu o činnosti agility přednesl Dvorský Lukáš

ad5/1 tým agility měl pouze tři členy

 

ad 6) Zprávu o Pochodu okolím Kaznějova přednesla Bílá Valentýna

ad 6/1) uskutečnil se 18. května, jednalo se o 13. ročník, v nabídce byly 2 trasy – účastnilo se jich 114 lidí

 

ad 8) Diskuze

ad 8/1) Rolf Lesch poblahopřál k 80. narozeninám Vladimíru Vondrákovi

ad 8/2) v roce 2023 klub uskuteční tyto akce:

- zkoušky podle řádu KJ Brno – 15. - 16. 4.

- zkoušky podle řádů NZŘ/IGP – 13. - 14. 5.

- v měsíci květnu Pochod okolím Kaznějova

- Memoriál Jaroslava Vavříka – 17. 6.

ad 8/3) klub se účastní s ukázkou činnosti na výstavě na Hadačce – červenec

klub se účastní s ukázkou činnosti na výstavě v Hradu Nečtiny – říjen

ad 8/4 je nutné lépe náš klub prezentovat na akcích a ve větším počtu

ad 8/5 výcvikářka Süssová navrhla výcvikové víkendy s placenými výcvikáři – stopa, poslušnost, obrana – zůstává na diskuzi

- navrhla vylepšení obran – přijel byl figurant Marek Letl – zůstává na diskuzi

- navrhla a členové klubu odsouhlasili motivační bodovou soutěž o nejakčnějšího psovoda klubu. Může se jí zúčastnit každý člen KKK, za každou nahlášenou akci budou kynologovi připsány body, nejlepší tři budou vyhlášeni na valné hromadě + dostanou ceny. Bodové ohodnocení: sobotní výcvik (5 bodů), akce klubu – vystoupení, memoriál, předváděcí akce (10 bodů), práce pro klub – pochod, organizační a brigádnické činnosti (10 bodů), zkoušky – stačí účast (10 bodů), závody – stačí účast (10 bodů), výstavy (5 bodů). Osoba pověřená zapisováním bodů bude určena

ad 8/6) předseda klubu nahlásí Havránka Jiřího jako figuranta na ČKS za náš klub

ad 8/7) členové klubu odsouhlasili, že KKK bude mít jednotný e-mail, ze kterého bude pověřená osoby či osoby rozesílat důležité informace o dění v klubu. Tento e-mail předseda klubu nahlásí na ČKS. Osoba či osoby, které budou mít přístup na e-mail, budou určeny, tyto osoby zajistí e-mailové adresy všech členů klubu

ad 8/8) paní Knechtová uhradí 350 Kč za členství v ČKS. Do našeho klubu bude docházet pouze na vyžádání v roli tzv. kladeče. Klub do této funkce nominuje další členy, kteří o to projeví zájem

ad 8/9) padl návrh na oplocení pozemku KKK – zůstává otevřené

 

 

ad 9) Usnesení bylo přijato 16 hlasy v tomto znění: členská schůze schvaluje členy návrhové komise a revizora účtu, schvaluje zprávu o činnosti klubu, zprávu o činnosti agility, zprávu o pochodu, zprávu o hospodaření, příspěvky v diskuzi a plán akcí na rok 2023.

 

ad 10) Závěr

 

Zpracovala: Valentýna Bílá

V Kaznějově dne 3. 12. 2022

 

 

Zápis z výroční valné hromady KKK konané 22. 2. 2019

Přítomno: 16 členů (z 25), 11 hostů

Program:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise a revizora účtu

3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2018

4. Zpráva o činnosti agility za rok 2018

5. Zpráva o Pochodu okolím Kaznějova

6. Zpráva o hospodaření kyn. klubu za rok 2018

7. Volba předsedy, členů výboru, pokladníka a výcvikáře

8. Přijetí nových členů a ocenění jubilantů

9. Diskuze

10. Usnesení

11. Závěr


ad 1) Schůzi zahájil a řídil předseda kyn. klubu Lesch Rolf a seznámil členy s programem výroční valné hromady (VVH)

ad 2) Členy návrhové komise byli navrženi a zvoleni: předseda Bílá Valentýna (pro 15, proti 0, zdržel se 1), členové Koča Vojtěch (pro 16, proti 0, zdržel se 0) a Vondrák Vladimír (pro 16, proti 0, zdržel se 0). Revizorem účtu byl navržen a zvolen Lehečka Josef (pro 16, proti 0, zdržel se 0).

ad 3) Zprávu o činnosti klubu přednesl Lesch Rolf

ad 3/1) počet členů kyn. klubu 25

ad 3/2) kronikářkou kyn. klubu od 1. 1. 2019 byla navržena a zvolena Vejvodová Veronika (pro 16, proti 0, zdržel se 0)

ad 4) Zprávu o činnosti agility přednesl Dvorský Lukáš

ad4/1 je nutné získat nové členy – zahájen nábor

ad 5) Zprávu o pochodu přednesla Bílá Valentýna

ad 5/1) 10. ročník, 2 trasy – účast 180 lidí

ad 6) Zprávu o hospodaření přednesl Rolf Lesch

ad 6/1) příjmy za rok 2018 činí 38 640 Kč, výdaje činí 44 326 Kč. V pokladně k 31. 12. 2018 bylo 7 680 Kč. Na účtu 2 351,90 Kč.

ad 6/2) revizor účtu pokladnu a účet u banky zkontroloval a neshledal žádné nedostatky

ad 7) Předsedou kyn. klubu (pro období 2019 – 2024) byl navržen a přijat Lesch Rolf (15 pro, 1 se zdržel, proti 0). Členy výboru byli navrženi a přijati: Bílá Valentýna (15 pro, proti 0, zdržel se 1), Vondrák Vladimír (pro 16, proti 0, zdržel se 0), Koča Vojtěch (15 pro, proti 0, zdržel se 1), Dvorský Lukáš (pro 16, proti 0, zdržel se 0). Pokladníkem byla navržena a přijata Bílá Valentýna (16 pro, zdržel se 0, proti 0). Výcvikářem byl navržen a zvolen Koča Vojtěch (pro 16, proti 0, zdržel se 0)

ad 8) Od 1. 1. 2019 byli za nové členy navrženi a přijati Ivo Halečka (pro 16) a Varga Miroslav (pro 16).

ad 8/1 Předseda klubu poděkoval a předal dar bývalé člence klubu Mileně Maškové za dlouholetou práci kronikářky.

ad 8/2 Předseda klubu popřál a předal dar Josefu Lehečkovi k životnímu jubileu

ad 9) Diskuze

ad 9/1 příspěvek Rolfa Lesche – kritizoval malou účast členů klubu na soutěži v poslušnosti v Plasích

ad 9/2 byl stanoven datum Pochodu okolím Kaznějova na sobotu 25. 5.

ad 9/3 předseda Lesch vyzval člena Blažka Jardu, aby se během roku účastnil výcviku na figuranta

ad 9/4 členka agility Vejvodová Veronika požádala o možnost účastnit se výcviku agility – závěr je takový, že se musí zjistit finanční náročnost výcviku a poté se výbor klubu rozhodne, zda bude do výcviku investovat

ad 10) Usnesení bylo přijato 16 hlasy v tomto znění: členská schůze schvaluje členy návrhové komise a revizora účtu, zprávu o činnosti klubu, zprávu o činnosti agility, zprávu o pochodu, zprávu o hospodaření, volbu předsedy a členů výboru, dále volbu pokladníka a výcvikáře, přijetí nových členů, přijetí nové kronikářky kyn. klubu a příspěvky v diskuzi.

ad 10/1 Valná hromada ukládá Blažkovi Jardovi účastnit se zkoušek na figuranta. Dále ukládá všem členům klubu účastnit se soutěže v poslušnosti se spřáteleným klubem z Plas (termín nebyl upřesněn).

 

Zpracovala: Valentýna Bílá

V Kaznějově dne 23. 2. 2019

 

 

Zápis z výroční členské schůze Kynologického klubu Kaznějov konané dne 31. března 2017

Přítomno: 21 členů, 8 hostů

Program: 

1.  Zahájení

2. Volba návrhové komise a revizora účtu

3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2016

4. Zpráva o činnosti agility za rok 2016

5. Zpráva o Pochodu okolím Kaznějova

6. Zpráva o hospodaření kyn. klubu za rok 2016

7. Přijetí nových členů

8. Diskuze

9. Usnesení

10. Závěr

ad 1) Schůzi zahájil a řídil předseda kyn. klubu Lesch Rolf a seznámil členy s programem

ad 2) Členy návrhové komise byli navrženi a 21 hlasy zvoleni: předseda Bílá Valentýna, členové Koča Vojtěch a Drahota František. Revizorem účtu byla navržena a 21 hlasy zvolena Valentýna Bílá

ad 3) Zprávu o činnosti klubu přednesl Rolf Lesch

ad 3/1) počet členů kyn. klubu 21

ad 3/2) jednou za měsíc k nám bude jezdit na výcvik poslušnosti odborný poradce p. Vůcha

ad 4) Zprávu o činnosti agility přednesla Hana Chaloupková

ad4/1 byl vznesen požadavek na posunutí začátku výcviku agility na 9.30 hodin

ad 5) Zprávu o pochodu přednesla Valentýna Bílá

ad 5/1) 8. ročník, 3 trasy – účast 205 lidí

ad 6) Zprávu o hospodaření přednesl Rolf Lesch

ad 6/1) příjmy za rok 2016 činí 70 290 Kč, výdaje činí 59 292 Kč. V pokladně k 31. 12. 2016 bylo 18 615 Kč. Na účtu 4 000 Kč.

ad 6/2) revizor účtu pokladnu a účet u banky zkontroloval a neshledal žádné nedostatky

ad 7) Nově byl přijat 1 člen – David Vondra

ad 8) Diskuze

ad 8/1) příspěvek Rolfa Lesche – upozornil na povinnosti platit členské příspěvky do klubu ve výši 300 Kč a současně s tím příspěvek na ČKS ve výši 150 Kč. O tomto se hlasovalo a návrh na placení 300 Kč + 150 Kč jednou za rok bylo odsouhlaseno 20 členy, 1 člen byl proti. Tato povinnost začne platit počínaje rokem 2018.

ad 8/2) byl stanoven datum Pochodu okolím Kaznějova na sobotu 6. 5., termín soutěže Ukaž, co umíš, nazvané Memoriál Jardy Vavříka nebyl pevně stanoven – přepokládaný měsíc uskutečnění září 2017

ad 8/3) Hana Chaloupková požádala o pomoc ostatní členy klubu s vyndaváním cvičebních pomůcek před zahájením sobotních výcviků agility. Pan Lesch je pověřen, aby oslovil rodiče mladých členů agility, aby výcviky navštěvovali a též pomáhali s těžkými pomůckami.
ad 8/4) Je nutné zakoupit a postavit nový přístřešek, a to do soboty 6. 5., kdy se uskuteční pochod.

ad 9) Usnesení bylo přijato 21 hlasy v tomto znění: členská schůze schvaluje členy návrhové komise a revizora účtu, zprávu o činnosti klubu, zprávu o činnosti agility, zprávu o pochodu, zprávu o hospodaření, přijetí nového člena do kyn. klubu a příspěvky v diskuzi.

Ad 9/1) Valná hromada ukládá předsedovi klubu uskutečnit setkání s rodiči mladých členů a požádat je o pomoc při stavění překážek na agility. Dále ukládá členům klubu postavit do 6. 5. nový přístřešek a stanovení termínu soutěže Ukaž, co umíš.

Ad 9/2) Valná hromada schvaluje povinnost všech členů klubu platit roční příspěvky ve výši 300 Kč do našeho klubu a 150 Kč do ČKS s účinností od 1. 1. 2018.

Zpracovala: Valentýna Bílá

V Kaznějově dne 1. 4. 2017

Zápis z valné hromady KK Kaznějov konané dne 11. března 2016

Přítomno: 19 členů, omluveno: 4 členi, hosté: 13

Program:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise

3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2015
4. Zpráva o činnosti agility za rok 2015

5. Zpráva o Pochodu okolím Kaznějova

6. Zpráva o hospodaření kyn. klubu za rok 2015

7. Přijetí nových členů

8. Diskuze

9. Usnesení a závěr

ad 1) Schůzi zahájil a řídil předseda kyn. klubu p. R. Lesch a seznámil členy s programem

ad 2) Členy návrhové komise byli navrženi a 18ti hlasy zvoleni (1 člen se zdržel hlasování): předseda pí V. Bílá, členové. p. V. Koča, pí V. Vavříková

ad 3) Zprávu o činnosti klubu přednesl p. R. Lesch

ad 3/1) počet členů kyn. klubu 23, kandidáti 3

ad 3/2) složení výboru: předseda p. R. Lesch, výcvikář p. V. Koča, pokladník pí V. Bílá, výcvikář sl J. Kovářová a p. J. Lehečka

ad 4) Zprávu o činnosti agility přednesla sl. J. Kovářová

ad 5) Zprávu o pochodu přednesla pí V. Bílá

ad 5/1)7. ročník, 3 trasy – účast 235 lidí

ad 6) Zprávu o hospodaření přednesl p. R. Lesch

ad 6/1) výdej z pokladny za rok 2015 – 73 637 Kč, příjem do pokladny – 71 39461 367, zůstatek v pokladně k 31. 12. 2015 – 14 518 Kč, zůstatek na účtu k 31. 12. 2015 – 21 889,14 Kč

ad 7) Nově byli přijati 3 členové

ad 8) Diskuze

ad 8/1) promluvila místostarostka Kaznějova pí E. Šimlová, dále p. V. Šafr a předseda Kyn. Klubu Plasy p. Rudolf
ad 9) Usnesení bylo přijato 19ti hlasy v tomto znění: členská schůze schvaluje členy návrhové komise, zprávu o činnosti klubu, zprávu o činnosti agility, zprávu o pochodu, zprávu o hospodaření, přijetí nových členů do kyn. klubu a příspěvky v diskuzi.

 

Zpracovala: Valentýna Bílá

V Kaznějově dne 11. 3. 2016

Zápis ze 3. schůze výboru konané dne 16. 9. 2015

Přítomni: p. Lesch, p. Koča, pí. Mašková

Omluveni: pí. Bílá

Hosté: p. Lehečka, pí. Vavříková

Program: 

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení z 2. schůze výboru 

3. Hodnocení oslav 10. výročí založení KK 

4. Příprava soutěže Ukaž, co umíš

5. Závěr a usnesení

ad 1) Zahájení

ad 2) p. Lesch – body usnesení byly splněny

ad 3) p. Lesch – akce byla zdařilá, všichni účastníci přijeli. Do budoucna navrhuje zakoupit další stánek. Vyčíslení sponzorských darů – LB Minerals (4 000 Kč), Město Kaznějov (10 000 Kč), p. Valenta (3 000 Kč), WDS (2 000 Kč), Auto Hornát (1 500 Kč), Norwest (3 000 Kč) – celkem 23 500 Kč. Účty byly předloženy Městu Kaznějov - občerstvení (8 170 Kč), hudba (2 500 Kč), malování na obličej (2 000 Kč), benzin (500 Kč), sokolník ze ZOO Plzeň (5 000 Kč), seskok parašutistů (1 100 Kč), tombola (1 000 Kč) – celkem 20 270 Kč.

Příjem z dobrovolného vstupného činí 5 059 Kč, příjem z tomboly činí 6 793 Kč – celkem 11 852 Kč.

Stav na účtu k 16. 9. 2015 činí 21 895,55 Kč.

ad 4) p. Lesch - soutěž v poslušnosti Ukaž, co umíš se uskuteční v sobotu 19. září. Navrhuje ji přejmenovat na Memoriál Jaroslava Vavříka. Ceny pro soutěžící sežene.

ad 5) Usnesení:  Výbor bere na vědomí bod 1 - 4.

Vypracovala: dne 16. 9. 2015 V. Bílá

Zápis z 2. schůze výboru konané dne 15. 8. 2015

Přítomni: p. Lesch, p. Koča, p. Lehečka, pí. Bílá

Program: 

1. Zahájení 

2. Příprava oslav 10. výročí založení KK 

3. Závěr a usnesení

ad 1) Zahájení

ad 2) p. Lesch – na oslavy je nutná účast všech členů klubu, sraz na cvičišti v 10 hodin dopoledne – nutné postavit stany, umístit cedule po cestách na cvičiště. Tombolu zajišťuje pí. Bílá, o pomoc požádala pí. Ortcikrovou, stan zapůjčí pí. Vavříková. U dobrovolného vstupného bude sedět p. Mikloš – zajistí p. Koča, kasičku zajistí pí. Bílá. Informační ceduli na náměstí a na výjezd z města přepíše a umístí p. Bílý. Pí. Mašková zajistí účast oddílu agility. P. Lehečka přiveze pivní sety ze zbrojnice SDH Kaznějov. Bylo domluveno, že každá žena upeče něco sladkého, bude se to prodávat za symbolickou cenu. Pí. Bílá zjistí, kolik by stálo zapůjčení skákacího hradu.

ad 3) Usnesení:

Výbor bere na vědomí bod ad 2) a ukládá: Pí. Bílé – zajistit tombolu, zjistit cenu skákacího hradu, zajistit kasu ke vstupu. Pí. Maškové – zajistit účast všech členů agility týmu. P. Bílému – zajistit informační cedule o akci. P. Lehečkovi – dovézt pivní sety v den konání akce.

Vypracovala: dne 15. 8. 2015 V. Bílá

Zápis z 1. schůze výboru konané dne 11. 4. 2015

Přítomni: p. Lesch, p. Koča, p. Lehečka, pí. Mašková, pí. Bílá

Program:

  1. Zahájení

  2. Hodnocení výroční valné hromady

  3. Příprava neoficiálních závodů agility

  4. Příprava Pochodu okolím Kaznějova

  5. Termín oslav 10. výročí založení klubu

  6. Plánování soutěže v poslušnosti Ukaž, co umíš

  7. Diskuze

  8. Závěr a usnesení

ad 1) Zahájení

ad 2) P. Lesch zhodnotil výroční valnou hromadu klubu uskutečněnou 21. 2. 2015 v hasičské zbrojnici jako zdařilou akci, pozitivně hodnotil promítání fotografií z akcí klubu za uplynulé roky. Na valnou hromadu bylo použito 2 700 Kč

ad 3/1) 3. ročník neoficiálních závodů agility je v režii pí. Maškové: Závody se uskuteční 1. 5., původně plánovaný termín 3. 5. byl zrušen. Závodníci se stále přihlašují, pí. Mašková každodenně kontroluje nově přihlášené. Očekává kolem 40. účastníků, prozatím přihlášeno 30. Na čtvrtek 30. 4. svolává od 17 hodin brigádu na úpravu cvičiště + postavení stanů na soutěž. Noční hlídání stanů je zajištěno. Zajistí propagaci akce – letáčky a rozhlas

ad 3/2) P. Lesch: zůstatek na účtu k 1. 1. 2015 činí 8 489 Kč, zůstatek k 31. 3. 2015 činí 10 201 Kč, k datu 11. 4. 2015 činí zůstatek 11 050 Kč. Zůstatek v pokladně k 11. 4. 2015 činí 25 908 Kč. Dne 11. 4. 2015 předáno pí. Maškové na nákup cen a organizaci závodu záloha ve výši 2 000 Kč

ad 3/3) Pí. Vavříková zapůjčí na soutěž stan o velikosti 3x3 m

ad 3/4) P. Lehečka zajistí výměnu oleje do centrály (zhruba 500 Kč) a nákup plynové bomby, p. Knedlhans zajistí naftu do centrály. P. Lehečka přiveze centrálu 30. 4. 2015

ad 3/5) P. Lehečka žádá oddíl agility o uklizení nádobí po závodech tak, aby vše bylo připraveno na pochod

ad 4) Termín pochodu je 2. 5. Občerstvení zajistí klub, pověřen je p. Lehečka. Organizaci pochodu zajistí pí. Bílá – propagaci, zápis účastníků na startu a v cíli. P. Lesch zajistil stůl a židle na startu před has. zbrojnicí

ad 5) Termín oslavy 10. výročí založení klubu je 29. 8. 2015

ad 6) Soutěž Ukaž, co umíš je v letošním roce v režii našeho klubu. P. Lesch navrhl spojit soutěž s Memoriálem Jaroslava Vavříka. Výbor souhlasí. Domluven termín na 19. 9. 2015. P. Lesch zajistí rozhodčího

ad 7/1) p. Lesch: Kyn. klub zažádal Město Kaznějov o finanční příspěvek na činnost klubu – obdržel 10 000 Kč. Tyto finance je nutné do konce letošního roku profinancovat. Pokud se tak nestane, klub bude muset příspěvek vrátit. Nové žádosti o příspěvek je nutné vypisovat podle nových formulářů

ad 7/2) Kyn. klub zažádá Město Kaznějov o finanční příspěvek na neoficální závody agility a na pochod v celkové výši 3 000 Kč

ad 7/3) P. Knedlhans navrhl uspořádat na podzim 2015 zabijačku. Výbor jeho návrh zamítl

ad 7/4) Pí. Mašková informuje o přidání dalšího dne výcviku agility - od dubna se kromě soboty uskutečňuje výcvik také ve středu

ad 8/1) Výbor bere na vědomí:

hodnocení výroční valné hromady, informace k neoficiálním závodům agility, stav financí na účtu a v pokladně, informace k pochodu okolím Kaznějova, termín 10. výročí založení klubu, termín soutěže Ukaž, co umíš, příspěvky v diskuzi – získání dotace od Města Kaznějov ve výši 10 000 Kč, posílení výcviku agility o další den v týdnu

ad 8/2) Výbor ukládá:

členům klubu účastnit se brigády dne 30. 4. 2015, p. Lehečka zajistí nákup oleje do centrály a plynové bomby, p. Knedlhans zajistí naftu do centrály, p. Lesch vypracuje žádost o dotaci na uspořádání neoficiálních závodů agility a pochodu adresovanou Městu Kaznějov

 

Vypracovala: dne 11. 4. 2015 V. Bílá

Zápis z valné hromady Kynologického klubu Kaznějov konané dne 21. února 2015

Přítomno: 15 členů
Omluveno: 6 členů

Program:

1. Zahájení
2. Volba revizní komise

3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2014
4. Zpráva o činnosti agility za rok 2014

5. Zpráva o Pochodu okolím Kaznějova

6. Zpráva o hospodaření kyn. klubu za rok 2014

7. Přijetí nových členů

8. Diskuze

9. Usnesení


ad 1) Schůzi zahájil a řídil předseda kyn. klubu p. R. Lesch a seznámil členy s programem

ad 2) Členy revizní komise byli navrženi a 15ti hlasy zvoleni: předseda p. V. Koča, členové. p. R. Lesch, pí. V. Bílá

ad 3) Zprávu o činnosti klubu přednesl p. R. Lesch

ad 3/1) počet členů kyn. klubu 21, kandidátů 8

ad 3/2) složení výboru: předseda p. R. Lesch, výcvikář p. V. Koča, pokladník pí. V. Bílá, výcvikář pí M. Mašková a p. J. Lehečka

ad 4) Zprávu o činnosti agility přednesla pí. M. Mašková

ad 5) Zprávu o pochodu přednesla pí. M. Mašková

ad 5/1) 6. ročník, 4 trasy – účast 225 lidí

ad 6) Zprávu o hospodaření přednesla pí. V. Bílá

ad 6/1) převod z roku 2013 - 13 611 Kč, výdej za rok 2014 - 53 532 Kč, příjem - 61 367, zůstatek k 31. 12. 2014 - 21 446 Kč

ad 7) Nově byli přijati 3 členové

ad 8) Diskuze

ad 8/1) promluvil starosta města p. P. Sýkora

ad 8/2) byl stanoven datum Pochodu okolím Kaznějova na 2. 5., termín neoficiálních závodů agility na 3. 5., termín oslav 10. výročí založení klubu na poslední sprnovou sobotu a předběžný termín soutěže v poslušnosti Ukaž, co umíš na září. Byl přednesen požadavek na zakoupení technických pomůcek na úklid cvičiště
ad 9) Usnesení bylo přijato 15ti hlasy v tomto znění: členská schůze schvaluje členy revizní komise, zprávu o činnosti klubu, členy výboru, zprávu o činnosti agility, zprávu o pochodu, zprávu o hospodaření, přijetí nových členů do kyn. klubu a příspěvky v diskuzi.

 

Zpracovala: Valentýna Bílá

V Kaznějově dne 21. 2. 2015